курсовые на заказ
1

Создать заявку

Более 184 325 успешно
выполненных работ

1
2

Оплатить работу

Удобные и безопасные
способы оплаты

2
3

Получить работу

Более 47 892
положительных отзывов

3

У нас большой каталог готовых работ, который наполняються постояно. Вы также можете купить реферат, курсовую или другую работу и должны быть уверенны в материале скачанного . Вы можете у специалистов заказать работу работу и после вы получите качественную и уникальную работу в самый краткий срок по отличной стоимости.

ЭкономическиеЮридическиеГуманитарныеЕстественныеИностранные языкиТехнические
Гуманитарные - Психология - Залежність рівня агресивності особистості підлітка від вибору типу міжособистісних відносин

Залежність рівня агресивності особистості підлітка від вибору типу міжособистісних відносин

Тема: Залежність рівня агресивності особистості підлітка від вибору типу міжособистісних відносин

Автор: Ольга

Тип работы: Курсовая

Предмет: Психология

Страниц: 50

Год сдачи: 2009

ВУЗ, город: Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

Цена(руб.): 1200 рублей

Купить Заказать персональную работу

Выдержка

РОЗДІЛ 1. МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, ЇХ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ 1.1. Психологічні особливості і формування особистості у підлітковому віці. 1.1.1. Біологічні і соціальні фактори в психічному розвитку і формуванні особистості підлітка. „Кожному віковому періоду притаманні певні особливості, які тим чи іншим чином впливають на становлення особистості, її соціалізацію. Особливу групу у віковій ієрархії становлять підлітки” [26, 3]. Підліток може пишатися кількістю назв, вигаданих для нього дорослими: “перехідний”, “критичний”, “переломний”, “важкий”. Вони повною мірою відображають складність і значущість процесів розвитку, які відбуваються у цьому віковому періоді. Вік підлітка особливий – відбувається перехід від дитинства до дорослості. За віковою періодизацією – це вік від 11-12 до 14-15 років. „Більшість учених дотримуються точки зору, відповідно до якої підлітки поділяються на дві основні групи: молодших (10-12 років) і старших (13-15 років) підлітків” [26, 3]. У підлітковому віці розвиток йде у швидкому темпі і по всьому фронту. За короткий час діти дорослішають фізично, морально, розумово, соціально. Впродовж останніх 80 років ведеться теоретична суперечка щодо ролі біологічних і соціальних факторів у виникненні явищ критичного розвитку у підлітковому віці.

Содержание

ЗМІСТ ВСТУП....................................4 РОЗДІЛ 1. МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ, ЇХ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ…………………………………………7 1.1. Психологічні особливості і формування особистості у підлітковому віці..7 1.1.1. Біологічні і соціальні фактори в психічному розвитку і формуванні особистості підлітка........7 1.1.2. Феноменологічна характеристика дітей підліткового віку........13 1.2. Міжособистісні відносини дітей підліткового віку............15 1.2.1. Міжособистісні відносини та їх типи.............15 1.2.2. Психологічна характеристика і особливості міжособистісних взаємовідносин дітей підліткового віку...16 1.3. Агресивні прояви дітей підліткового віку........21 1.3.1. Агресія, агресивність та форми агресивних проявів...................................21 1.3.2. Статево-вікові особливості прояву агресивності у поведінці дітей підліткового віку............25 1.4. Самооцінка та її функції........27 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН, РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА САМООЦІНКИ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ........30 2.1. Опис методики діагностики міжособистісних відношень.....30 2.2. Опис методики діагностики стану агресії........35 2.3. Опис методики діагностики рівня самооцінки.........37 РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ТА ЇХ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ..........40 3.1. Характеристика вибірки дослідження............40 3.2. Аналіз результатів дослідження........41 3.3. Інтерпретація результатів дослідження..........43 ВИСНОВОК.................45 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..............46 ДОДАТКИ

Литература

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1. Андриенко В.К., Гербеев Ю.В., Невский И.А. «Система перевоспитания подростков в условиях специальной школы», Москва, 1990. 2. Аверин В.А. Психология детей и подростков.- СПб., 1998.-С.361-372. 3. Би Хелен Развитие ребенка.- СПб., 2004.- С.506-530. 4. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А.А. Баев, Г.Г. Винберг, Г.А. Заварзин и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1986.—831 с., ил., 29 л. ил. 5. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983. 6. Божович Л. Проблемы формирования личности. – М.: Педагогика, 1995. – 264 с. 7. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти т. / Гл. ред. Запорожец. – М.: Педагогика, 1982. 8. Давыдов В. В., Драгунова Т. В., Ительсон Л. Б., Петровский А. В. Возрастная и педагогическая психология: учебник для студентов пед. институтов. - М.: Просвещение, 1979. 9. Заброцький M.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 112с. 10. Иванова Л.Ю. «Агрессивность, жестокость и отношения старшеклассников к их проявлениям». Проблемы личности, профилактика отклонений в её развитии.- Москва & Архангельск, 1993. 11. Карпенко Л.А., Петровский А. В. Краткий психологический словарь. - М.: Просвещение, 1981. 12. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 992 с. 13. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В. Межличностное общение.- СПб., 2001.- С.402-412. 14. Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку//Психолог.-2003.-№42.- С.9-16. 15. Личко А.Е., Попов Ю.В. «Делинквентное поведение, алкоголизм и токсикомании у подростков», Москва, 1988 год, стр.11-12. 16. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. Учебник для студентов ВУЗов. – М., 1998. 17. Нартова-Бочавер С. Психология личности и межличностных отношений. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 18. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К., 1990. 19. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1977. 20. Паренс Генри «Агрессия наших детей».- Москва, 1997. 21. Психолог (Шкільний світ): психологічна газета.: Засн.: Благодійний фонд „Перше вересня”, 2005, №36.- С.17-18. 22. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2000. – 672 с. 23. Семенюк Л.М. «Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции», Москва, 1996, стр.45 24. Семиченко В.А. Психологія спілкування. – К.: "Магістр-S", 1998. – 152 с. Рос. мовою. 25. Трофимова Н.М., Пушкина Т.Ф., Козина Н.В. Возрастная психология.- СПб: Питер, 2005.-240с 26. Шкільний світ (Шкільний світ): газета для вчителів і школярів, 2007, №17 Міжособистісне спілкування підлітків: Тематична газета.- С.1-24 (1-11). 27. Эльконин Д.Б. Некоторые аспекты психического развития в подростковом воздасте//Психология подростка/под ред. Ю.И. Фролова. - М.: Роспедагенство, 1997.- С.313-320. 28. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Дайджест, 1996. 29. Вікіпедія [Електронний ресурс] /Спосіб доступу: URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F

Купить Заказать персональную работу

Похожие работы
НазваниеТипГод сдачиСтраницВУЗ, городЦена
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников подразделений УИСКонтрольная200424ДЮК Уссурийск500Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Организация экзаменационных сессийРеферат200817РГППУ499Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Включенность в социальную сеть как фактор самоактуализации личностиДипломная201391МГУ1820Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Основные модели личности в конфликтеКурсовая200932Тюменский государственный нефтегазовый университет1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Проблемы супружеских отношенийДипломная200667Москва3490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Общие основы психологииРеферат201011Москва499Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Коммуникативная компетентность кино тележурналистаКурсовая201020Москва1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Особенности и закономерности развития психикиКурсовая200740москва1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Интеллектуальная готовность к школеКурсовая201133МГУ1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Поисковая деятельностьКурсовая201124МГУ1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную

У каждого времени свои ритмы. Двадцатый век назвали веком скоростей, но сегодня, время течёт не в пример быстрее, чем даже двадцать лет назад. Чтобы удержаться в ритме времени, нужно очень много успевать, иначе можно попросту остаться на обочине жизни. В напряжённом ритме, у современного студента далеко не всегда хватает времени на то, чтобы уделить должное внимание работе с теоретическим материалом – контрольными, рефератами, дипломными и прочему. Между тем, едва ли не каждому студенту хочется, чтобы он мог бы оказаться вдруг хозяином своего времени, его фаворитом, но если уделять пристальное внимание проработке каждого островка из океана учебной программы - это вряд ли возможно. Более того, есть опасность, образно говоря, напороться на риф и вовсе оказаться в числе аутсайдеров. Что же делать? В такой ситуации, приемлемым выходом могут стать готовые работы. Благо нынче возможность скачать готовые работы, есть практически у каждого алчущего студента. На нашем ресурсе вы можете купить готовые работы. При этом, готовые практические работы или, скажем, готовая домашняя работа, не станут для Вас чересчур обременительными по цене. Кроме того, если Вам понадобится гдз готовая домашняя работа или просто, готовые контрольные работы – вы можете рассчитывать на то, что из представленных здесь вариантов, вы обязательно найдёте то, что подойдёт лично Вам. Помимо этого, Вас, несомненно, могут заинтересовать готовые лабораторные работы или готовые курсовые работы. Ну, а такая опция, как готовые дипломные работы даст Вам шанс получить существенный гандикап времени, который обязательно поможет Вам не отстать от бега времени. Не стоит сомневаться и в том, что все работы будут сделаны максимально качественно, так, чтобы самый въедливый преподаватель не смог придраться к готовому материалу. Перечень рассчитан как на адептов естественных наук, так и на гуманитариев. Дискриминации и предпочтений здесь нет. Критерий здесь – профессионализм, качество, быстрота, многогранность и доступность. Сайт stud-works.ru открыт для всех. Заходите. Смотрите. Выбирайте. С нашей помощью, вы реально сможете стать лидером и фаворитом своего времени и никогда не оказаться на обочине важных для Вас событий.©2000-2013 Stud-Works.ru – Москва. Написание контрольных, курсовых, дипломных работ на заказ