курсовые на заказ
1

Создать заявку

Более 184 325 успешно
выполненных работ

1
2

Оплатить работу

Удобные и безопасные
способы оплаты

2
3

Получить работу

Более 47 892
положительных отзывов

3

У нас большой каталог готовых работ, который наполняються постояно. Вы также можете купить реферат, курсовую или другую работу и должны быть уверенны в материале скачанного . Вы можете у специалистов заказать работу работу и после вы получите качественную и уникальную работу в самый краткий срок по отличной стоимости.

ЭкономическиеЮридическиеГуманитарныеЕстественныеИностранные языкиТехнические
Иностранные языки - Английский язык - КОЛОРОНІМИ У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

КОЛОРОНІМИ У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Тема: КОЛОРОНІМИ У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Автор: Иван Иванович

Тип работы: Курсовая

Предмет: Английский язык

Страниц: 40

Год сдачи: 2012

ВУЗ, город: ПНПУ им. В.Г. Короленко

Цена(руб.): 600 рублей

Купить Заказать персональную работу

Выдержка

ВСТУП Фразеологія як наука виникла лише на початку ХХ століття. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Нез’ясованою зілишається теорія еквівалентності, проблема слівності компонентів та інші. Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В.Виноградов, Є.Д.Поливанов, Л.А.Булаховський, В.Л.Архангельський, В.М.Мокієнко, В.П.Жуков, О.М.Мелерович, В.Г.Гак, Л.Г.Скрипник, М.Ф.Алефіренко, Л.Г.Авксентьєв, М.Т.Демський. Такі лінгвісти як О.І.Смирницький, О.В.Кунін, Н.М.Амосова, А.І.Альохіна досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш.Баллі та Л.П.Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства. Фразеологія нерозривно пов’язана з психологією. Адже виникнення фразеологізмів зумовлено особливістю людської психіки. В даному дослідженні ми розглядаємо фразеологізми саме під таким кутом зору. Крім того, нас цікавлять назви кольорів у складі цих мовних одиниць. А колір, як відомо, має специфічне відображення у людській психіці. В сучасному суспільстві прослідковується тенденція все більшої зацікавленості саме психологічними процесами у мозку людини (про це свідчить розвиток парапсихології, екстрасенсорики та ін.). Тому, на нашу думку, науковий пошук в сфері психолінгвістики досить актуальний. Наша увага буде зосереджена на компонентах фразеологізмів, а саме тих лексемах, денотативним значенням для яких є ознака кольору. Такі лексеми ми будемо називати колоронімами (від лат.color – колір, гр.onima – ім’я). Об’єктом дослідження є фразеологізми сучасної англійської мови, у структурі яких присутні назви кольорів. Предметом дослідження є сутність колоронімів як компонентів фразеологічних одиниць англійської мови. Мета дослідження: проаналізувати, наскільки природа фразеологізмів співвідноситься із їх компонентним складом. Основні завдання дослідження: 1) з’ясувати, наскільки значення колороніма може впливати на загальне значення фразеологічної одиниці; 2) Виявити семантичні можливості даних компонентів фразем у сфері системних зв’язків; 3) Розглянути, якою мірою психологічне трактування кольору відображено у фразеологізмах. Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід до розгляду англійської фразеології як системного явища із властивими їй закономірностями, принцип єдності теорії та практики. Основні методи дослідження: теоретичний аналіз літератури; критичний аналіз досліджень з даної проблеми; системний аналіз; метод типологічного зіставлення. Наукова новизна роботи полягає у багатосторонньому розкритті основних властивостей компонентного складу фразеологічних одиниць, до складу яких входять колороніми. Теоретична значущість полягає в тому, що дана праця є внеском в дослідження мовних одиниць різного рівня, у визначенні типологічних особливостей англійської мови на лексичному рівні. Структура роботи. Дана курсова робота складається із вступу, двох розділів та списку використаної літератури. У вступі визначаються об’єкт та предмет дослідження, мета та основні завдання, визначається наукова новизна, теоретична та практична значущість роботи, вказуються основні методи та методологічна основа дослідження. В першому розділі розглядаються основні положення теорії фразеології, концепт фразеологізму та особливості сприйняття кольору. Другий розділ є аналізом фразеологізмів, до складу яких входять колороніми. Далі містяться висновки, що підсумують основні положення дослідження.

Содержание

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………3 ЧАСТИНА 1. ПОНЯТТЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМУ…………...6 1.1. Фразеологія як наука та її предмет дослідження…………………6 1.2. Природа фразеологізмів та їх компонентів………………………10 1.3. Феномен кольору. Особливості сприйняття……………………..12 ЧАСТИНА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ КОЛОРОНІМИ……………………………………………………...16 2.1 Фразеологізми-порівняння…………………………………………...18 2.2 Фразеологізми-метафори……………………………………………..21 2.3 Фразеологізми-метонімії……………………………………………..30 2.4. Типологічне зіставлення фразем, що містять назви кольорів…….33 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………37 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….39

Литература

ЛІТЕРАТУРА 1) Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних одиниць сучасної української мови та особливості її формування // Мовознавство.- 1987.- №1, с.43-46 2) Аґюстон Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. – М., 1982 3) Алефіренко М.Ф. Проблема фразеологічного рівня мови // Мовознавство. – 1984. - №5 с.42-47 4) Алексеев С.С. О цвете и красках. – М., 1964 5) Алёхина А.И. Идиоматика современного английского языка. – Минск, 1982 6) Алёхина А.И. Семантические группы во фразеологии современного английского языка. – Минск, 1978 7) Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л., 1963 8) Арнольд О. О цветах нашей жизни // Крестьянка. – 2000. №2с.20-21 9) Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. – Росто-на-Дону, 1964 10) Ашкенази Г.И. Цвет в природе и технике. – М., 1985 11) Ащеулова К. Ты и твой цвет // Детское творчество. – 1998. №3 с.22-23 12) Балли Ш. Французская стилистика / Пер.с фр. К.А.Долинина. – М., 1961 13) Баранцев К.Г. Англо-український фразеологічний словник. – К., 1969 14) Булаховський Л.А. Вибрані праці в п’яти томах. – К., 1978. – Т.3 15) Ващенко В.С. Фразеологізація компаративних зворотів // Мовознавство. – 1975. №4 с.34-40 16) Вибер. Живопись и её средства. – М., 1991 17) Виноградов В.В. Лексикология и лексикография. – М., 1977 18) Владовская И.С. Сборник фразеологических словосочетаний и идиом разговорного английского языка. – М., 1970 19) Володарский Л. Цвет божественных энергий // Наука и религия. – 1998. №3 с.24-26 20) Вопросы лексики и фразеологии английского и немецкого языков. – Харьковский Университет. 1964. - Вып.1 21) Вопросы фразеологии и фразеоматики: Межвузовский сборник научных трудов. Министерство просвещения РСФСР. Московский государственный пед. институт им.Ленина. Под ред. Аракина. – М., 1983 22) Гак В.Г. Фразеология, образность и культура // Советская лексикография. Сборник статей. – М., 1988 с.159-169 23) ГалузинськийВ.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне, 1996 24) Ґете И.В. Избранные философские произведения. – М., 1964 25) Груза Н. Тайны цвета // Наука и религия. – 1998. - №7 с.20-22 26) Даниель С.М. Искусство видеть: о творчески способностях восприятия, о языке линий и красок. – Л., 1990 27) Демський М.Т. Системні зв’язки у сфері фраземіки // Мовознавство – 1991. - №2 с.36-43 28) Єрченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць // Іноземна філологія. – 1994. – Вип. 4 с.8-12 29) Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М., 1978

Купить Заказать персональную работу

Похожие работы
НазваниеТипГод сдачиСтраницВУЗ, городЦена
Контрольная английский 3 курс вариант 2Контрольная201313Новороссийск300Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Характерные особенности английского языка в раннеанглийский период XVI-XVIIввКурсовая201037Москва1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
InsuranceРеферат201122Москва1920Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Обучение чтениюКурсовая200928******1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
ШотландияКурсовая201031Москва1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Taras ShevchenkoРеферат20079Днепропетровск499Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Современные зарубежные педагогические концепции обучения иностранному языку в школеДипломная200848МГГУ им. Шолохова3490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Стилистические особенности отельных жанров газетно-журнальной публицистики Курсовая201038Москва1490Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Английский язык, 25 заданий по 5 тестовых вопросаКонтрольная201314-400Купить
готовую
Заказать
оригинальную
Контрольная по английскому. Грамматика. Понимание текста. Темы для обсуждения. Симфонический оркестр. Музыкальные конкурсы и фестивали.Контрольная201129Москва1700Купить
готовую
Заказать
оригинальную

У каждого времени свои ритмы. Двадцатый век назвали веком скоростей, но сегодня, время течёт не в пример быстрее, чем даже двадцать лет назад. Чтобы удержаться в ритме времени, нужно очень много успевать, иначе можно попросту остаться на обочине жизни. В напряжённом ритме, у современного студента далеко не всегда хватает времени на то, чтобы уделить должное внимание работе с теоретическим материалом – контрольными, рефератами, дипломными и прочему. Между тем, едва ли не каждому студенту хочется, чтобы он мог бы оказаться вдруг хозяином своего времени, его фаворитом, но если уделять пристальное внимание проработке каждого островка из океана учебной программы - это вряд ли возможно. Более того, есть опасность, образно говоря, напороться на риф и вовсе оказаться в числе аутсайдеров. Что же делать? В такой ситуации, приемлемым выходом могут стать готовые работы. Благо нынче возможность скачать готовые работы, есть практически у каждого алчущего студента. На нашем ресурсе вы можете купить готовые работы. При этом, готовые практические работы или, скажем, готовая домашняя работа, не станут для Вас чересчур обременительными по цене. Кроме того, если Вам понадобится гдз готовая домашняя работа или просто, готовые контрольные работы – вы можете рассчитывать на то, что из представленных здесь вариантов, вы обязательно найдёте то, что подойдёт лично Вам. Помимо этого, Вас, несомненно, могут заинтересовать готовые лабораторные работы или готовые курсовые работы. Ну, а такая опция, как готовые дипломные работы даст Вам шанс получить существенный гандикап времени, который обязательно поможет Вам не отстать от бега времени. Не стоит сомневаться и в том, что все работы будут сделаны максимально качественно, так, чтобы самый въедливый преподаватель не смог придраться к готовому материалу. Перечень рассчитан как на адептов естественных наук, так и на гуманитариев. Дискриминации и предпочтений здесь нет. Критерий здесь – профессионализм, качество, быстрота, многогранность и доступность. Сайт stud-works.ru открыт для всех. Заходите. Смотрите. Выбирайте. С нашей помощью, вы реально сможете стать лидером и фаворитом своего времени и никогда не оказаться на обочине важных для Вас событий.©2000-2013 Stud-Works.ru – Москва. Написание контрольных, курсовых, дипломных работ на заказ